EVENES FLYSTASJON: Følg utbyggingen, hvilke bedrifter er involvert, hva kommer?

Postet av Trivelige Evenskjer den 8. Mar 2020

(Foto: Sure Hotel Harstad/Narvik Airport)

Utbyggingen av Evenes Flystasjon er et av de mest spennende utbyggingsprosjektene i Norge, og vil gi store positive ringvirkninger for Evenes og Tjeldsund kommune, samt også for hele Hålogalandsregionen. 

Det er planlagt å bruke 4,1 milliarder kroner å utbyggingen og listen er lang over lokale og regionale aktører/ bedrifter som vil nyte godt av dette.
Utbyggingen av Evenes Flystasjon medfører et stort behov for boliger utenfor basen, da inntil 1000 personer får sin arbeidsplass på flystasjonen. Behovet vil bli størst for leiligheter, men også for familieboliger. Både Evenes og Tjeldsund kommune er godt i gang med å tilrettelgge for dette.
Og hvilke nyetableringer som kommer på og rundt Evenes Flystasjon, fra næringslivsaktører og investorer, blir det veldig spennende å følge med på.


- Link: Følg utbyggingen på Forsvarsbygg sin nyhetsside for Evenes.

- Link: Disse bedriftene har fått kontrakt med Forsvarsbygg.

- Link: Saker i media om planer fra ulike aktører og investorer.


TEKST UNDER ER HENTET FRA FORSVARSBYGG.NO

Hva kommer til Evenes flystasjon
Flystasjonen er Norges fremskutte base (QRA) for de nye kampflyene F35 og hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P8-A og luftvern. Den fremskutte basen, Natos Quick Reaction Alert, er ment å stå fullt operativ innen 2022.

Innvesteringer
Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner i 2017. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner.
Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4,1 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

Fornyelse og tilpasninger
Det vil være behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Byggestart
Midler for nyinvesteringer på Evenes ble behandlet av Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak. Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritime patruljeflyene med tilhørende operative flater. Estimert byggetid er beregnet til to og et halvt år.

Arealbehov
Det er ikke planlagt å forlenge rullebanen på Evenes. Studier i forbindelse med valg av Evenes viser at det er nok plass innenfor flystasjonens områder til å bygge opp nye Evenes flystasjon med de krav som stilles til virksomheten med flyoperative flater.

Informasjon
Bygging av flystasjonen på Evenes har en rekke milepæler i løpet av de nærmeste årene. Forsvarsbygg legger stor vekt på dialog med berørte parter og ser det som særs viktig å nå ut med viktig informasjon.
Det vil bli avholdt en rekke møter og åpne kontordager. Dette annonseres i pressen og legges ut på både kommunenes og Forsvarsbyggs nettsider.

Kontakt
E-post: post@forsvarsbygg.no
Telefon: 468 70 400
Post: Forsvarsbygg kampflybase, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.