Trivelige Evenskjer

Trivelige Evenskjer

Korona viruset! - Her kan du følge Tjeldsund kommunes oppdaterte info og tiltak

Postet av Trivelige Evenskjer den 18. Mar 2020


Se denne linken for oppdatert info fra kriseledelsen i kommunen:
https://www.tjeldsund.kommune.no/tiltak-rundt-korona-viruset-nytt-17-3-koronatelefon-for-barn-og-unge-aapnet-foerste-smittetilfelle-paavist-i-tjeldsund-bruk-av-fritidsbolig-under-virusutbruddet-raadhuset-stenger-for-besoekende.6292517-493261.html 

Lenger ned i saken er det kontaktinfo til alle som er i kriseledelsen i Tjeldsund kommune.


BREV TIL INNBYGGERNE FRA KRISELEDELSEN I TJELDSUND KOMMUNE

Hei alle Tjeldsundinger!

Koronasmitten som herjer verdenssamfunnet og også kommer inn på våre nærkvister setter lokalsamfunnet vårt i en helt spesiell situasjon. Dette vil berøre hverdagslivet, arbeidslivet og ikke minst hver enkelt sitt privatliv. For kommunen vil det etter som tiden går, få betydning for såvel tjenester vi skal levere, møtevirksomhet, tilgjengelighet mm. Vi legger nå ut på en langdistanse som vil teste den kommunale kondisen. Vi føler oss godt forberedt, det er ikke registrert smitte i vår kommune og vi satser alt på å holde nullen så lenge vi kan.

Tjeldsund kommune tar krisen som koronasmitten representerer på største alvor. Vi har siden situasjonen begynte å ta tak nasjonalt gjort våre forberedelser. Dere skal være betrygget av at vi i alle ledd gjør det vi kan for å forebygge , planlegge og vedta tiltak, som vi etter nasjonale føringer og egne risikovurderinger finner nødvendig å gjøre. På vår hjemmeside og Facebook-side legger vi fortløpende ut informasjon om tiltak som blir vedtatt iverksatt. Kriseledelsen retter stor takk til alle som bidrar i kommunen vår på alle måter og områder, slik at hverdagen blir så normal og hyggelig som mulig i ei spesiell "unntakstid"

Tiltakene vi gjør skjer etter risikovurderinger, drøftinger og vedtak av kriseledelsen. Rådmannen satte krisestab torsdag 12. mars kl 1615 etter møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Når krisestab er satt så betyr dette å kontinuerlig, 24-7, følge situasjonen og møtes fysisk eller digitalt. Kriseledelsen har faste fysiske møter tirsdager og fredager samt ved behov. Vi har også tatt initiativ til et digitalt møtepunkt med nabokommunene i sør-Troms og Finnmark og nordre Nordland som vi starter med å møte førstkommende tirsdag. Vi har i tillegg ukentlig digitalt møte med Fylkesmannen og kommunene i Troms og Finnmark. Fylkesmannen har ansvaret for å koordinere beredskapen i fylket vårt.

Har du behov for å komme i rask kontakt med kriseledelsen, så bruk følgende kontaktinformasjon (telefon):


Leder krisestab, rådmann Torbjørn Simonsen - 94812250

Ordfører Helene Berg Nilsen - 91245515

Kommunalsjef stab, samfunnsutvikling og samskaping Geir Sakariassen - 91363087

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Merete Jankila - 95792775

Kommunalsjef oppvekst og forebygging Grete Jacobsen - 90655281

Kommuneoverlege Nadezda Wessel - 91515954

Enhetsleder samfunn og infrastruktur Jan Egil Strand - 90140537

Beredskapskoordinator Liv Marit Torbergsen - 99595584


En oppfordring til slutt er at alle følger ordrer og beskjeder som blir gitt, sørger for å holde dere orientert om hva som skjer samt tar alle nødvendige forholdsregler myndighetene gir for å unngå  smitte. Husk ellers på å ta et tak for å hjelpe eldre og utsatte grupper - kanskje naboen din? - slik at de får handlet og gjort daglige gjøremål uten frykt for smitte.

Vi skal gjøre alt vi kan for å styre kommunen og kommuneberedskapen på en best mulig måte!

 

Nå gjelder det - Sammen for hverandre!


0 Kommentar

EVENES FLYSTASJON: Følg utbyggingen, hvilke bedrifter er involvert, hva kommer?

Postet av Trivelige Evenskjer den 8. Mar 2020

(Foto: Sure Hotel Harstad/Narvik Airport)

Utbyggingen av Evenes Flystasjon er et av de mest spennende utbyggingsprosjektene i Norge, og vil gi store positive ringvirkninger for Evenes og Tjeldsund kommune, samt også for hele Hålogalandsregionen. 

Det er planlagt å bruke 4,1 milliarder kroner å utbyggingen og listen er lang over lokale og regionale aktører/ bedrifter som vil nyte godt av dette.
Utbyggingen av Evenes Flystasjon medfører et stort behov for boliger utenfor basen, da inntil 1000 personer får sin arbeidsplass på flystasjonen. Behovet vil bli størst for leiligheter, men også for familieboliger. Både Evenes og Tjeldsund kommune er godt i gang med å tilrettelgge for dette.
Og hvilke nyetableringer som kommer på og rundt Evenes Flystasjon, fra næringslivsaktører og investorer, blir det veldig spennende å følge med på.


- Link: Følg utbyggingen på Forsvarsbygg sin nyhetsside for Evenes.

- Link: Disse bedriftene har fått kontrakt med Forsvarsbygg.

- Link: Saker i media om planer fra ulike aktører og investorer.


TEKST UNDER ER HENTET FRA FORSVARSBYGG.NO

Hva kommer til Evenes flystasjon
Flystasjonen er Norges fremskutte base (QRA) for de nye kampflyene F35 og hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P8-A og luftvern. Den fremskutte basen, Natos Quick Reaction Alert, er ment å stå fullt operativ innen 2022.

Innvesteringer
Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner i 2017. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner.
Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4,1 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

Fornyelse og tilpasninger
Det vil være behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Byggestart
Midler for nyinvesteringer på Evenes ble behandlet av Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak. Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritime patruljeflyene med tilhørende operative flater. Estimert byggetid er beregnet til to og et halvt år.

Arealbehov
Det er ikke planlagt å forlenge rullebanen på Evenes. Studier i forbindelse med valg av Evenes viser at det er nok plass innenfor flystasjonens områder til å bygge opp nye Evenes flystasjon med de krav som stilles til virksomheten med flyoperative flater.

Informasjon
Bygging av flystasjonen på Evenes har en rekke milepæler i løpet av de nærmeste årene. Forsvarsbygg legger stor vekt på dialog med berørte parter og ser det som særs viktig å nå ut med viktig informasjon.
Det vil bli avholdt en rekke møter og åpne kontordager. Dette annonseres i pressen og legges ut på både kommunenes og Forsvarsbyggs nettsider.

Kontakt
E-post: post@forsvarsbygg.no
Telefon: 468 70 400
Post: Forsvarsbygg kampflybase, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO


0 Kommentar

Møte 11. mars: Forsvaret trenger å leie boliger i Evenes og i Tjeldsund

Postet av Trivelige Evenskjer den 7. Mar 2020

Foto: Capitano as

Forsvarsbygg inviterer utbyggere og utleiere i vår region til et informasjons- og dialogmøte.

Det er interesse for både eksisterende og nye boliger og totalt planlegges det for innleie av totalt 50-80 boliger.

Velkommen på infomøte på Sure Hotel Harstad/Narvik Airport
Onsdag 11. mars kl. 1200 - 1600.


Påmelding senest 6. mars til e-post:
adm.kampflybase.evenes@forsvarsbygg.no
eller til telefon: 769 17 600.


Se invitasjonen på Forsvarsbygg sin nettside.


0 Kommentar

Powered by: Bloc